VEB

De VEB norm voor bodemsaneringsdeskundigen

Voor de Vereniging van Erkende Bodemdeskundigen heeft Kiwa een norm opgesteld die de sector moet toelaten om - vertrekkende van de bestaande ethische code - over te gaan naar een verdere kwaliteitsborging door een kwaliteitscharter en externe audits. Kiwa heeft samen met de VEB deze norm opgesteld. De norm is niet enkel een antwoord op de vraag die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft gesteld rond het verplichte kwaliteitshandboek, maar legt de lat nog hoger met specifieke aandacht voor ethisch gedrag, competentie van de werknemers, en kennis van technieken en wetgeving.

Naast de VEB basisnorm, heeft Kiwa ook een aparte norm ontwikkeld voor boorbedrijven die in onderaanneming werken voor de bodemsaneringsdeskundigen. Deze norm legt eveneens de klemtoon op competentie van de medewerkers, maar heeft daarnaast ook aandacht voor de manier waarop de boorbedrijven de feedback van hun opdrachtgevers meenemen in hun proces van continue verbetering. Meer informatie is beschikbaar op www.vebvzw.be.

De 2 normen vormen een mooi voorbeeld van het maatwerk dat Kiwa verricht om labels te ontwikkelen die gericht zijn op een specifieke sector of netwerk.

Voor wie?

De VEB norm reikt een kader aan om op een gestructureerde manier te waken over de competenties van de saneringsdeskundigen, in functie van een snel evoluerend wettelijk en technologisch kader. Een organisatie die de VEB norm implementeert verzekert zich van een efficiënte aanpak ter zake, en beheerst de risico’s die gepaard gaan met medewerkers die onvoldoende op de hoogte zijn van de laatste evoluties in wetgeving en techniek.

Lidmaatschap van de VEB impliceert de verplichting om aan de eisen van de VEB norm te voldoen, en het bijhorende certificaat te halen.

Processtappen

Alle leden van de VEB worden jaarlijks geaudit. Tijdens de audit gaan we na of de organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden in de norm. De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft de organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa het VEB certificaat uit. Dit certificaat is drie jaar geldig, waarna een hercertificatie proces wordt gestart.

Contacteer ons gerust even voor meer toelichting rond de norm, of een vrijblijvende offerte.

Over Kiwa

Kiwa Belgium is een onafhankelijk audit- en controleorganisme dat deel uitmaakt van de internationale Kiwa groep.

Bij de uitvoering van onze activiteiten leggen wij voornamelijk de nadruk op het aanleveren van toegevoegde waarde en kennis. Dit realiseren wij door het inzetten van professionele medewerkers die opbouwend te werk gaan. Zo kan een duurzame en innovatieve relatie met onze opdrachtgevers worden opgebouwd.